Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie dla osób niepe?nosprawnych podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu

W dniu 10 grudnia 2012r. odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce tegoroczn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w którym uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z otoczeniem. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji.

Cz??? oficjaln? rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala serdecznie witaj?c zgromadzonych go?ci, sk?adaj?c ?yczenia z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i wr?czaj?c uczestnikom certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w projekcie oraz materia?y promocyjne. Spotkaniu towarzyszy? pokaz zdj?? zrobionych podczas kursów, co wywo?a?o mi?e wspomnienia.


Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej nadszed? czas na gor?cy posi?ek spo?ywany
w ?yczliwej, radosnej atmosferze, przy d?wi?kach wspólnie ?piewanych kol?d. Wszystko o sprawia?o, ?e czu? by?o gdzie? w powietrzu nastrój zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, który wszystkim si? udziela?.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl