Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

V edycja projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? II etapu V edycji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".

W 2013 roku wsparciem planuje si? obj?? 151 osób z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 96 osób niepe?nosprawnych, 55 osób znajduj?cych si? w rodzinach zast?pczych oraz opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze.

Uczestnikami projektu mog? by? osoby spe?niaj?ce nast?puj?ce  warunki:

• korzystaj? ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej,
• s? w wieku aktywno?ci zawodowej (15-64 lata),   
• s? nieaktywne zawodowo.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie i spe?niaj?ce powy?sze kryteria prosimy o zg?aszanie si? do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim przy ul. Pozna?skiej 129/133 b?d? kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegó?owych informacji.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 54, 22 733 72 51

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl