Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie podsumowuj?ce realizacj? projektu dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odby?o si? spotkanie ko?cz?ce kolejn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczy?y osoby z niepe?nosprawno?ci?, które bra?y czynny udzia? w w/w projekcie. W?ród zaproszonych go?ci byli opiekunowie i osoby najbli?sze uczestników projektu. Spotkanie by?o okazj? do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych dzia?a? zrealizowanych w ramach projektu, a tak?e wzajemnej integracji, wymiany do?wiadcze? i powspominania tego, co razem uda?o si? osi?gn??.

Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoj? codzienn? prac? przyczyniali si? do poprawnej realizacji wszystkich dzia?a?.

Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych go?ci, Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala wraz z Cz?onkiem Zarz?du Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Pani? Jolant? St?pniak wr?czy?y ka?demu z uczestników certyfikat, który potwierdza udzia? w w/w projekcie oraz materia?y promocyjne, jakimi by?y kubki termiczne.

Wr?czanie pami?tkowych certyfikatów umili? smaczny, ciep?y posi?ek, który stworzy? domow? atmosfer? sprzyjaj?c? rozmowom i zacie?nianiu wzajemnych relacji, wymianie do?wiadcze?.

Spotkanie u?wietni? wyst?p uczestników ?rodowiskowego Domu Samopomocy w ?ubcu, którzy zaprezentowali przygotowane przez siebie kol?dy. Talenty wokalne wprawi?y wszystkich uczestników spotkania w nastrój zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl