Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych

W ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w miesi?cu pa?dzierniku 2012r. odbywa?y si? kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zaj?cia w ramach kursów zosta?y przeprowadzone przez WSI Warszawska.

Kursy realizowane by?y w trzech miejscach:

1. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej
• kurs fotograficzny dla 10 osób
• kurs pomocnik kucharza dla 6 osób

2. na terenie ?rodowiskowego Domu Samopomocy w ?ubcu
• kurs cukierniczy dla 5 osób

3. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach
• kurs pomoc biurowa dla 5 osób
• kurs dekoratorstwa wn?trz dla 10 osób


Uczestnicy z zaanga?owaniem i zainteresowaniem brali udzia? w zaj?ciach.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl