Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie Integracyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepe?nosprawnych, w którym uczestniczy?o 170 osób. Tematem przewodnim spotkania by?y mistrzostwa w pi?ce no?nej EURO 2012. Bia?o-czerwone barwy narodowe by?y widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na t? uroczysto?? przyj??a Pani Halina Lipke, dyrektor Wydzia?u Polityki Spo?ecznej Mazowieckiego Urz?du Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej oraz wielu przedstawicieli w?adz samorz?dowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w?adz gminnych, o?rodków pomocy spo?ecznej oraz organizacji pozarz?dowych, a tak?e uczestnicy placówek dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych. Impreza by?a organizowana w ramach projektu pt: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan ?ychli?ski.

Pomimo deszczowej aury, atrakcji by?o bez liku, którym przy?wieca? cel integracji osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywno?ci oraz kszta?towanie ich pozytywnego wizerunku w spo?ecze?stwie. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Ci, którzy mieli ochot? poczu? ducha rywalizacji sportowej mogli wzi?? udzia? w zawodach sportowych i meczu pi?ki no?nej. Na pozosta?ych uczestników czeka?y warsztaty uk?adania wianków, malowania flag narodowych lub turniej gier planszowych.

Po powitaniu dostojnych go?ci uczestnicy zawodów sportowych zostali uhonorowani upominkami i pami?tkowymi statuetkami w kszta?cie pi?ek. Kolejnym punktem programu by? pokaz mody sportowej utrzymany w humorystycznym tonie, przygotowany przez mieszka?ców Domu Pomocy Spo?ecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Bramkach.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej wszyscy uczestnicy w uroczystym korowodzie prowadzonym przez motocyklistów, przy d?wi?kach skocznej muzyki udali si? nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcze?niej wianki. Cz??? plenerow? zako?czy? smakowity pocz?stunek oraz zabawa taneczna.

Bramkowskie Spotkania Integracyjne Wianki zawsze s?yn??y ze s?onecznej, pi?knej pogody. Cho? tym razem niebo nie by?o tak ?askawe, to mimo wszystko ciep?a, serdeczna i przyjazna atmosfera, jak? stworzyli uczestnicy, pracownicy DPS-u oraz go?cie rekompensowa?a kapry?n? wol? nieba.

Zdj?cia

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl