Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik Integracyjny

Dnia 8 wrze?nia 2013 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach k/B?onia odby? si? Piknik Integracyjny dla wychowanków  rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze i ich otoczenia, w ramach  projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

Celem spotkania by?o promowanie aktywnego sp?dzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Oficjaln? cz??? uroczy?cie rozpocz??a Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala oraz Prezes Krajowego Stowarzyszenia "Przy??cz Si? Do Nas" Pani Beata Godzina serdecznie witaj?c licznie przyby?ych go?ci, w?ród których by? obecny m.in. Pan Miko?aj Markiewicz - organizator lipcowych, wyjazdowych warsztatów dla wychowanków rodzin zast?pczych.

Piknik obfitowa? jak zawsze w wiele atrakcji. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Ci, którzy chcieli poczu? ducha sportowej rywalizacji mogli wzi?? udzia? w konkursach i grach zr?czno?ciowych m.in. wy?cigach w workach, przeci?ganiu liny, zabawach z chust? Klanza. Ch?tni mogli sprawdzi? swoj? kondycj? i umiej?tno?ci taneczne wspólnie z animatorem Kamilem przy d?wi?kach hitu "Gangnam style". Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? tak?e mo?liwo?? skorzystania z przeja?d?ki kucykiem oraz bryczk?. Najm?odsi mieli szans? upodobnienia si? do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek lub otrzymania niezwyk?ego zwierzaka stworzonego z pozornie zwyk?ego balona. Nie zabrak?o równie? smacznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszy?y si? niezmiennie smako?yki zatopione w czekoladowej fontannie.

Dodatkowo podczas pikniku odby?y si? warsztaty z doradc? zawodowym zorganizowane przez Pana Miko?aja Markiewicza w ramach dzia?a? uzupe?niaj?cych wyjazdowe warsztaty dla wychowanków rodzin zast?pczych.

Wymarzona pogoda, bezchmurne niebo, ?yczliwa atmosfera, wzajemna pomoc
i wspó?praca, blisko?? natury malowniczego parku sprawi?y, ?e dla wszystkich uczestników Piknik by? okazj? do zatrzymania si? w codziennym zabieganiu i chwil? oddechu, a organizatorzy zewsz?d s?yszeli pytania o podobne przedsi?wzi?cie w przysz?ym roku.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl