Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podsumowanie projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” – 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o w 2014 roku realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

W 2014 roku ogólna warto?? przedsi?wzi?cia wynios?a 703 086,81 z?, z czego ?rodki z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego stanowi?y 598 485,68 z?, wk?ad w?asny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniós?  72 916,60 z?, za? wk?ad krajowy z bud?etu Pa?stwa 31 684,53 z?.

W tegorocznej edycji wsparciem obj?to ??cznie 222 osoby, w tym: 178 osób niepe?nosprawnych oraz 44 osoby znajduj?ce si? w rodzinach zast?pczych, usamodzielniaj?ce si?, opuszczaj?ce rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo-wychowawcze.

G?ównym celem projektu by?o wyeliminowanie barier utrudniaj?cych aktywizacj? zawodow? oraz zapewnienie równego dost?pu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitacj? zdrowotn?, integracj? spo?eczn?, a tak?e zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2014r. obejmowa?y takie dzia?ania jak:

dla osób niepe?nosprawnych:

• zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 70 osób,
• konsultacje z psychologiem dla 70 rodzin osób, które otrzyma?y wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych,
• wyjazdowe spotkanie integracyjno-edukacyjne do T?uszcza dla 40 osób niepe?nosprawnych
i 8 opiekunów,
• wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezale?nego funkcjonowania
z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera, kursem wiza?u, kursem przedsi?biorczo?ci  oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepe?nosprawnych i 20 opiekunów,
• kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych: kurs opiekuna osoby starszej dla 10 osób,
kurs profesjonalnej pomocy domowej dla 10 osób, kurs florysty dla 10 osób, kurs operatora urz?dze?  audiowizualnych dla 5 osób, kurs pomocnika kucharza dla 5 osób, kurs pomocnika stolarza  dla 8 osób, kurs monta?u filmów video dla pocz?tkuj?cych dla 5 osób, kurs hodowli
i piel?gnacji ozdobnych ro?lin doniczkowych dla 5 osób, kurs pomocnika cukiernika
dla 5 osób, kurs krawiecki dla 5 osób,
• spotkanie integracyjno - kulturalne (teatr) dla 60 osób,

dla wychowanków placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych:

• kurs prawo jazdy kat. B dla 11 osób, 
• kurs j?zyka angielskiego dla 3 osób, 
• kurs operatora koparko - ?adowarki dla 1 osoby,
• kurs operatora wózków wid?owych dla 3 osób,
• kurs operatora wózków jezdniowych specjalizowanych dla 1 osoby,
• kurs administratora sieci komputerowych I i II stopnia dla 1 osoby,
• kurs j?zyka rosyjskiego (2 poziomy) dla 1 osoby,
• kurs masa?u I stopnia dla 1 osoby,
• indywidualne konsultacje z doradc? zawodowym dla 8 osób usamodzielniaj?cych si?,
• grupowe konsultacje z doradc? zawodowym dla 12 osób usamodzielniaj?cych si?,
• grupowe konsultacje z psychologiem dla 21 osób usamodzielniaj?cych si?,
• wyjazdowe warsztaty pt.: "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" dla 24 wychowanków rodzin zast?pczych, 
• grupowe warsztaty z psychologiem dla 23 wychowanków rodzin zast?pczych, 
• grupowe warsztaty z doradc? zawodowym dla 23 wychowanków rodzin zast?pczych, 
• spotkanie integracyjno-kulturalne (teatr) dla 45 osób,
• zrefundowanie kosztów pobytu w internacie i kosztów przejazdu w ramach aktywizacji edukacyjnej.

W ramach realizacji Programu Aktywno?ci Lokalnej zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjno - edukacyjnym dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia, a tak?e piknik o charakterze integracyjnym dla m?odych usamodzielniaj?cych si? osób oraz wychowanków rodzin zast?pczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia odby?o si? w miesi?cu czerwcu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej  w Bramkach i wzi??o w nim udzia? oko?o 200 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan ?ychli?ski. Mieszka?cy i pracownicy DPS i WTZ do?o?yli wszelkich stara?, aby ten dzie? by? pod ka?dym wzgl?dem wyj?tkowy. Zgromadzeni go?cie mieli przyjemno?? podziwia? talenty aktorskie i wokalne mieszka?ców w czasie programu artystycznego obrazuj?cego znaczenie siedmiu sakramentów w ?yciu cz?owieka. Jednak?e najwa?niejszym momentem by?o puszczanie wcze?niej przygotowanych wianków, co sprawi?o wszystkim zgromadzonym ogromn? rado??. Wianki by?y ko?cowym efektem przeprowadzonych wcze?niej warsztatów plastycznych i edukacyjnych. Ca?o?? spotkania zosta?a uwie?czona pysznym posi?kiem, który sprzyja? licznym rozmowom, wzajemnemu poznawaniu si? i wymianie do?wiadcze?.   

Drugie spotkanie odby?o si? we wrze?niu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej. By?o ono po??czone z Rajdem Pieszo - Rowerowym "Kampinoskie Bezdro?a". Uczestnicy Rajdu - czy to rowerzy?ci czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiaj?c jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoj? wiedz?. Po zmaganiach na kampinoskich trasach, dla wszystkich uczestników spotkania by? przygotowany pyszny posi?ek, który pozwoli? na regeneracj? si? i by? okazj? do wspólnego biesiadowania, a tak?e umila? oczekiwanie na wyst?py artystyczne przygotowane przez mieszka?ców DPS oraz uczestników WTZ. Uwie?czeniem ca?ego spotkania by?o widowisko akrobatyczne Pana Piotra Bielaka. Sztuczki rowerowe wykonywane przez Pana Piotra przypad?y do gustu ka?demu z przyby?ych go?ci. Podczas tegorocznego spotkania zosta?y zrealizowane wszystkie za?o?one cele tj. edukacja i integracja, która najlepiej post?puje wówczas, gdy idzie w parze z dobr? zabaw?, co mia?o miejsce podczas spotkania integracyjno - edukacyjnego w Sadowej.

Z my?l? o wychowankach rodzin zast?pczych oraz osobach usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze i ich otoczenia, równie? we wrze?niu, zosta? zorganizowany piknik integracyjny na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach. Celem Pikniku Integracyjnego by?a, jak sama nazwa wskazuje, integracja wszystkich uczestników, a przyby?o ich ok. 160. Odbywa?a si? ona przez wspóln? zabaw?, która sama w sobie stanowi?a niebywa?? atrakcj?. Przybyli go?cie mieli mo?liwo?? spróbowania swoich si? w przeci?ganiu liny, czy w zabawie z chust? Klanza. Wszystkie zabawy dobierane by?y w taki sposób, aby ludzie w nich uczestnicz?cy rozbudzali w sobie zmys? wspó?pracy. Integracyjnym elementem pikniku by?o odciskanie d?oni na plakacie pod wielce wymownym tytu?em "Jeste?my wielk? rodzin?". Dzieci, m?odzie? oraz doro?li bardzo ch?tnie uczestniczyli w zabawach tanecznych, które inicjowa? animator maj?cy niezwyk?e podej?cie i umiej?tno?ci niezb?dne do integracji wszystkich przyby?ych. Na wyj?tkow? uwag? zas?ugiwa?y warsztaty plastyczne. Artysta pokaza?, w jaki sposób do twórczej zabawy mog? by? wykorzystane przedmioty codziennego u?ytku. By?a to zabawa po?yteczna (dzieci wyjecha?y bogatsze o now? wiedz?), jak i przyjemna w takim stopniu, ?e oprócz dzieci, w?ród uczestników twórczych warsztatów znale?li si? doro?li, którzy sami chcieli zdoby? w tym zakresie wi?ksz? wiedz?. Wszystkim go?ciom, w czasie trwania ca?ego pikniku, si? dodawa?y przepyszne posi?ki, w?ród których nie mog?o zabrakn?? s?odko?ci, w?ród których oczy najbardziej cieszy?a czekoladowa fontanna. Miejsce spotkania tj. teren Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach jest miejscem urzekaj?cym i sprzyjaj?cym wspólnemu sp?dzaniu czasu na ?onie natury. Pi?kna aura, jaka by?a w ci?gu dnia pozwoli?a wszystkim zgromadzonym na chwilk? uspokojenia, przerwy od codziennych zaj?? i obowi?zków, wymian? do?wiadcze?, co w sumie doprowadzi?o do mi?ego, wspólnego sp?dzenia czasu i wzajemnej integracji. 

W grudniu odby?y si? dwa spotkania podsumowuj?ce realizacj? ko?cz?cego si? projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro". W pierwszym spotkaniu wzi?li udzia? wychowankowie rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z otoczeniem. W drugim uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z otoczeniem. Spotkania by?y okazj? do zaprezentowania dzia?a? zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wra?e? oraz wr?czenie certyfikatów potwierdzaj?cych udzia? w projekcie, a tak?e materia?ów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzros?y umiej?tno?ci wszystkich Beneficjentów niezb?dne do poprawy ich szans na rynku pracy: nast?pi? wzrost ich samooceny, pewno?ci siebie, poprawa umiej?tno?ci komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe do?wiadczenie zawodowe, umiej?tno?? szukania pracy oraz rozmowy z pracodawc?.

Reasumuj?c, na przestrzeni 7 lat realizacji projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim obj??o wsparciem ??cznie 949 osób. Ogólna warto?? projektu na przestrzeni lat 2008-2014 wynios?a 3 mln 600 tys. z?. Warto podkre?li? fakt, ?e uczestnicy projektu bardzo ch?tnie uczestniczyli w organizowanych dzia?aniach, a ich aktywno?? nie ogranicza?a si? do uczestnictwie tylko w jednym roku realizacji projektu.

W?ród osób korzystaj?cych z oferowanego wsparcia by?y 702 osoby niepe?nosprawne oraz 243 osoby znajduj?ce si? w rodzinie zast?pczej, usamodzielniaj?ce si?, opuszczaj?ce rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze. Pozostali tj. 4 osoby stanowi? grup? uchod?ców zamieszkuj?cych na terenie Powiatu w 2009 r.
 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl