Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczeniaw Sadowej

Dnia 24 wrze?nia 2013 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?o si? spotkanie integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia w ramach projektu systemowego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim.

Celem spotkania by?a integracja osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, oraz podniesienie poziomu ich w?asnej aktywno?ci. Oficjaln? cz??? imprezy uroczy?cie rozpocz?? Dyrektor DPS Pan Leszek Chru?ci?ski serdecznie witaj?c przyby?ych go?ci. O opraw? muzyczn? spotkania zadba?a Sochaczewska Orkiestra D?ta.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej przyszed? czas na cz??? artystyczn?, któr? stanowi? wyst?p osób niepe?nosprawnych nawi?zuj?cy do biblijnego stworzenia ?wiata i rozterek wspó?czesnego m??czyzny. Ca?o?? utrzymana w humorystycznym tonie, z podk?adem starych, ponadczasowych przebojów w tle. Nie mog?o równie? zabrakn?? smakowitego menu.

S?oneczna, jesienna pogoda, serdeczna, ciep?a atmosfera, od?wi?tny nastrój, blisko?? natury - wszystko to sprawi?o, ?e dla ka?dego uczestnika spotkanie by?o okazj? do nie?piesznej rozmowy, do chwili oddechu i refleksji nad tym, co w codziennym p?dzie czasem umyka - nad przebyt? drog? i nad tym, co przyniesie przysz?o??.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl