Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – doros?o?? z pomys?em”

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w O?rodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, mia?y miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" zosta?y zorganizowane w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Wykonawc? wyjazdu by?a firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

Celem wyjazdowych warsztatów by?o zwi?kszenie wiedzy i umiej?tno?ci m?odzie?y w zakresie kompetencji psychospo?ecznych (m.in. trening asertywno?ci, poznanie swoich s?abych i mocnych stron), a tak?e doradztwa zawodowego.

M?odzie? poszerzy?a swoj? wiedz? o elementy pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy wyjazdu bardzo ch?tnie anga?owali si? we wszystkie zaj?ciach, podejmuj?c wyzwania, jakie przygotowali dla nich opiekunowie. M?odzie? uczestnicz?ca w warsztatach aktywnie sp?dza?a swój czas wolny, zgodnie z has?em "Sport to zdrowie". Odbywa?y si? liczne gry i zabawy zespo?owe, które mia?y udowodni?, ?e wspó?praca pop?aca, gdy ca?y zespó? wspólnie anga?uje si? w rozwi?zywanie zada?, co z kolei sprawia?o wszystkim ogromn? rado??. M?odzie? mia?a okazj? zapozna? si? z histori? Opactwa Cystersów w Podklasztorzu, a dla ch?tnych wyzwa? i przygody zorganizowany by? zjazd torem saneczkowym.

Wyjazdowe warsztaty odbywaj?ce si? w Sulejowie mo?na uzna? za udane pod wzgl?dem merytorycznym, jak i organizacji czasu wolnego - ka?dy m?ody cz?owiek wyjecha? bogatszy o now? wiedz?, umiej?tno?ci i z wi?ksz? sieci? wsparcia w postaci nowo zapoznanych kole?anek i kolegów. Teraz, po wyje?dzie pozostaj? tylko wspomnienia i wspólne fotografie.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl