Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno - kulturalne dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 1 grudnia 2012 roku w ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla osób usamodzielniaj?cych si? oraz wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych

Celem spotkania by?a integracja uczestników projektu oraz ?ywy kontakt z kultur?.
W jego ramach zosta?o zorganizowane wyj?cie do teatru Buffo na musical "Metro" traktuj?cy o tym, co m?odym ludziom bliskie: o romantycznej mi?o?ci, pasji, m?odzie?czych idea?ach, marzeniach, w?adzy pieni?dza.

Po zako?czeniu musicalu w kuluarach s?ycha? by?o pozytywne recenzje uczestników, którzy dzielili si? pierwszymi wra?eniami. My?l?, ?e musical niejednego poruszy?, zainspirowa? i sk?oni? do refleksji nad w?asnym ?yciem.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl