Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Warsztaty wyjazdowe dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 03-14 wrze?nia 2014r. mia?y miejsce wyjazdowe warsztaty po??czone z programem niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursami zawodowymi oraz zabiegami rehabilitacyjnymi dla 40 osób niepe?nosprawnych oraz ich 20 opiekunów. Warsztaty odby?y si? w O?rodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym "Piramida I" w Dar?owie. Wykonawc? by?o Biuro Obs?ugi Ruchu Turystycznego "All Tourist" z siedzib? w D?browie Górniczej. Wyjazdowe warsztaty by?y zorganizowane w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Celem warsztatów by?o nabycie przez uczestników warsztatów wyjazdowych umiej?tno?ci niezale?nego, w miar? mo?liwo?ci samodzielnego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, a co za tym idzie zwi?kszenie szans na rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych - zorganizowane by?y kursy zawodowe takie jak: kurs wiza?u, przedsi?biorczo?ci, kurs komputerowy na dwóch poziomach - podstawowym i ?redniozaawansowanym. Na zaj?ciach poruszana by?a kwestia integracji z otoczeniem, znaczenie relacji interpersonalnych z innymi lud?mi. Jak si? okazuje, co udowodni? w?a?nie ten wyjazd - ludzie s? zamkni?ci na innych, post?puje alienacja, a ludzie mieszkaj?cy w zasadzie tu? obok siebie, poznali si? dopiero w Dar?ówku. Wykonywane na miejscu zabiegi rehabilitacyjne mia?y przyczyni? si? do poprawy stanu zdrowia i ogólnej sprawno?ci psychofizycznej naszych uczestników.

Pomimo bardzo napi?tego grafiku zaj?? i zabiegów, uczestnicy wyjazdowych warsztatów aktywnie sp?dzali ka?d? woln? chwil?. W zale?no?ci od preferencji i mo?liwo?ci korzystano ze spacerów nad morzem, rejsu statkiem, aby w pe?ni do?wiadczy? pi?knego widoku zachodz?cego nad morzem s?o?ca. Nasi uczestnicy mieli mo?liwo?? spaceru do Dar?owa, aby zwiedzi? Zamek Ksi???t Pomorskich, a w nim wystaw? dotycz?c? s?ynnego Króla Eryka.

Nie lada wyzwanie stanowi?a wizyta w magicznej wr?cz krainie - Leonardii, gdzie uczestnicy naszych warsztatów mieli mo?liwo?? przeistoczenia si? w ?redniowiecznych graczy próbuj?cych swoich si? w zabawach i grach, których protoplast? by? sam Leonardo Da Vinci. Nasi uczestnicy wspaniale odnale?li si? w ?wiecie logicznych ?amig?ówek i zada? wymagaj?cych sprytu i koncentracji. W?ród atrakcji mo?na jeszcze wyró?ni? poranne zaj?cia z nordic walking, na które co dzie? znajdowali si? ch?tni, a tak?e wyj?cie do Aquaparku oraz zabawy taneczne.

Uczestnicy wyjazdowych warsztatów powrócili do domów z ogromn? ch?ci? do podejmowania nowych wyzwa?. Wyjazd doda? im si? i pewno?ci siebie - poczuli si? mocniejsi fizycznie i psychicznie, co by?o dostrzegalne go?ym okiem. Niezamierzonym efektem wyjazdowych warsztatów, jednak jak?e wa?nym by?o wzajemne udzielanie sobie wsparcia przez osoby niepe?nosprawne, których kontakt zwykle trwa d?u?ej ni? sam wyjazd, co pokaza?y warsztaty wyjazdowe realizowane w latach ubieg?ych w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", co dla naszego PCPR, jako organizatora jest bardzo buduj?ce.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl