Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 18.12 - 19.12.2014r. zosta?o zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno - edukacyjne do T?uszcza dla 48 osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?o Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Spo?eczno?ci Lokalnych "AB OVO" z T?uszcza.

Celem wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego by?a integracja osób niepe?nosprawnych, a tak?e zapoznanie ich z ró?nymi formami rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej oraz pokazanie, ?e wiedza i umiej?tno?ci, jakie nabyli dzi?ki udzia?owi w projekcie mog? by? przez nich wykorzystane z sukcesem w ramach prowadzenia w?asnej aktywno?ci zawodowej.

Program wizyty obejmowa? szereg atrakcji w?ród których by?y m.in. wizyty w Spó?dzielni Socjalnej "Z My?l? o Tobie" w Warszawie, za?o?onej przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi". Podczas spotkania uczestnicy mieli przyjemno?? uczestniczy? w aktywizuj?cych warsztatach "tutkowych". Uczestnicy zapoznali si? z zasadami dzia?ania Klubu Integracji Spo?ecznej, Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, odwiedzili Powiatowy ?rodowiskowy Dom Samopomocy w T?uszczu, a tak?e odbyli warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym "Po K?dzieli" - "Jak to ze lnem bywa?o". By?a to okazja do zapoznania si? z zasadami uprawy i obróbki lnu, w której wszyscy uczestniczyli z zapartym tchem.

Podczas zorganizowanego wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego nie by?o czasu na nud? - nie pozwala?y na to wyprawy do Muzeum Ziemi T?uszcza?skiej oraz do miejsca upami?tniaj?cego Pani? Ann? Walentynowicz - Pomnika Wolno?ci i Solidarno?ci.

Interesuj?cy program, przyjazna kadra, ciekawe miejsca do zwiedzania - to wszystko sprawi?o, ?e uczestnicy wrócili pe?ni wiary we w?asne mo?liwo?ci i usatysfakcjonowani zdobyciem nowej wiedzy.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl