Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 16 grudnia 2012 roku w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

G?ównym celem spotkania by?a integracja uczestników projektu oraz ?ywy kontakt z kultur?. W jego ramach zosta?o zorganizowane wyj?cie do Teatru Roma na musical "Deszczowa piosenka", b?d?cy sceniczn? wersj? jednego z najpopularniejszych filmów muzycznych. Zaskakuj?ca scenografia, barwne kostiumy, ?wietna choreografia - ca?o?? utrzymana w stylu retro, z mokrym akcentem - zata?czona bowiem w strugach prawdziwego deszczu.

Po zako?czeniu musicalu uczestnicy wymieniali mi?dzy sob? pierwsze wra?enia i wyrazili ch?? wzi?cia udzia?u w podobnym przedsi?wzi?ciu w przysz?ym roku.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl