Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podsumowanie projektu „Aktywno?? szans? na lepsze jutro” - 2012 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o tegoroczny etap projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

W 2012 roku ogólna warto?? przedsi?wzi?cia wynios?a 466 200 z?, z czego ?rodki z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego stanowi?y 396 270 z?, wk?ad w?asny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniós?  48 951 z?, za? wk?ad krajowy z bud?etu Pa?stwa 20 979 z?.

W tegorocznej edycji wsparciem obj?to ??cznie 117 osób, w tym: 74 osoby niepe?nosprawne, 43 osoby znajduj?ce si? w rodzinach zast?pczych oraz usamodzielniaj?ce si? opuszczaj?ce rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo-wychowawcze.

G?ównym celem projektu by?o wyeliminowanie barier utrudniaj?cych aktywizacj? zawodow? oraz zapewnienie równego dost?pu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy przez rehabilitacj? zdrowotn?, integracj? spo?eczn?, a tak?e zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2012r. obejmowa?y takie dzia?ania jak:

dla osób niepe?nosprawnych:
• zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 20 osób 
• konsultacje z psychologiem dla 20 rodzin osób, które otrzyma?y wsparcie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych  w domu 
• wyjazdowe spotkanie edukacyjno - integracyjne szlakiem piastowskim ze zwiedzaniem min. Gniezna, ?nina i Poznania dla 45 osób 
• spotkanie integracyjno - kulturalne dla 60 osób
• kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych:
-  kurs fotograficzny dla 10 osób
-  kurs pomocnik kucharza dla 6 osób
-  kurs dekoratorstwa wn?trz dla 10 osób
-  kurs pomoc biurowa dla 5 osób
-  kurs cukierniczy dla 5 osób
• warsztaty "Savoir-vivre’u w ?yciu zawodowym" dla 36 osób

dla wychowanków placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych:
• kurs prawa jazdy kat B dla 18 osób 
• kurs j?zyka angielskiego dla 3 osób 
• kurs wiza?u dla 1 osoby
• indywidualne konsultacje z psychologiem dla 9 osób usamodzielniaj?cych si? 
• grupowe konsultacje z psychologiem dla 9 osób usamodzielniaj?cych si? 
• indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla 1 osoby usamodzielniaj?cej si?
• warsztaty "Savoir-vivre’u w ?yciu zawodowym" dla 17 osób usamodzielniaj?cych si?
• wyjazdowe warsztaty pt.: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna" dla 25 wychowanków rodzin zast?pczych 
• grupowe warsztaty z psychologiem dla 25 wychowanków rodzin zast?pczych 
• grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla 25 wychowanków rodzin zast?pczych 
• spotkanie integracyjne - kulturalne dla 40 osób
• dzia?ania w ramach aktywizacji edukacyjnej dla 1 osoby usamodzielniaj?cej si?

W ramach realizacji Programu Aktywno?ci Lokalnej zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjnym dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia, a tak?e piknik o charakterze integracyjnym dla m?odych usamodzielniaj?cych si? osób oraz wychowanków rodzin zast?pczych i ich otoczenia. 

Pierwsze spotkanie dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia odby?o si? w miesi?cu czerwcu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach i wzi??o w nim udzia? oko?o 170 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem obj?? Pan Jan ?ychli?ski Starosta Warszawski Zachodni. Tematem przewodnim spotkania by?y mistrzostwa w pi?ce no?nej  EURO 2012. Bia?o - czerwone barwy narodowe by?y widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w nastrojach uczestników. Pomimo deszczowej aury, atrakcji by?o bez liku, którym przy?wieca? cel integracji osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywno?ci oraz kszta?towanie ich pozytywnego wizerunku w spo?ecze?stwie. Sprzyja?a temu sportowa rywalizacja i wspólne prze?ywanie emocji.Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Ci, którzy mieli ochot? poczu? ducha rywalizacji sportowej mogli wzi?? udzia? w zawodach sportowych i meczu pi?ki no?nej. Na pozosta?ych uczestników czeka?y warsztaty uk?adania wianków, malowania flag narodowych lub turniej gier planszowych. Kolejnym punktem programu by? pokaz mody sportowej utrzymany w humorystycznym tonie, przygotowany przez mieszka?ców Domu Pomocy Spo?ecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Bramkach oraz ?rodowiskowego Domu Samopomocy w ?ubcu. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej wszyscy uczestnicy w uroczystym korowodzie prowadzonym przez motocyklistów, przy d?wi?kach skocznej muzyki udali si? nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcze?niej wianki. Cz??? plenerow? zako?czy? smakowity pocz?stunek oraz zabawa taneczna.

Drugie spotkanie pt. "Kampinoskie Bezdro?a" zosta?o zorganizowane we wrze?niu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej. Uczestniczy?o w nim oko?o 180 osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ich otoczenia. Honorowy patronat nad spotkaniem obj?? Pan Jan ?ychli?ski Starosta Warszawski Zachodni. G?ównym celem spotkania by?a integracja osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem lokalnym, przeciwdzia?anie spo?ecznej izolacji i marginalizacji osób z dysfunkcjami. Pogoda i tym razem niestety nie dopisa?a, pomimo to, ca?y dzie? wype?niony by? rywalizacj? sportow?, konkursami, zabaw?, a ka?dy z uczestników, bez wzgl?du na mo?liwo?ci fizyczne czy intelektualne, móg? w pe?ni korzysta? z przygotowanych atrakcji. Trzydziestu rowerzystów nie przestraszy?o si? pochmurnego nieba i wyruszy?o na rajd rowerowy szlakami Puszczy Kampinoskiej. Pozostali uczestnicy podj?li zaci?t? rywalizacj? w konkursach sportowych i tanecznych. Ponadto uczestnicy spotkania mieli mo?liwo?? sprawdzenia swojej wiedzy w quizie zwi?zanym ze sportem i zdrowym stylem ?ycia. Najwi?kszym jednak powodzeniem cieszy?a si? loteria, w której za poprawn? odpowied? na wylosowane pytanie mo?na by?o wygra? bardzo atrakcyjne fanty. Po po?udniu, gdy sportowcy nieco och?on?li otrzymali gratulacje, statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a mieszka?cy Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej zaprezentowali swoje umiej?tno?ci w zabawnej inscenizacji. Po wysi?ku i emocjach sportowych oraz cz??ci oficjalnej wszyscy udali si? na pyszny obiad zako?czony s?odkim deserem.

Z my?l? o wychowankach rodzin zast?pczych, oraz osobach usamodzielniaj?cych si? i ich otoczenia równie? we wrze?niu zosta? zorganizowany piknik na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach. Uczestniczy?o w nim oko?o 150 osób Celem spotkania by?o promowanie aktywnego sp?dzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Scenariusz pikniku obfitowa? w wiele atrakcji. Ci, którzy chcieli poczu? ducha sportowej rywalizacji mogli wzi?? udzia? w grach zr?czno?ciowych. Du?ym zainteresowaniem cieszy?o si? mini ZOO funkcjonuj?ce przy Warsztatach Terapii Zaj?ciowej, a nim m.in. kozy, lama, pawie, kuce, owce, ba?anty, kury, kaczki i go??bie oraz mo?liwo?? skorzystania z przeja?d?ki bryczk?. Najm?odsi mieli szans? upodobnienia si? do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek. Nie mog?o równie? zabrakn?? apetycznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszy?a si? czekoladowa fontanna. 
Piknik by? nie tylko spotkaniem integracyjnym, lecz tak?e mia? na celu edukacj? spo?eczn? w zakresie rodzicielstwa zast?pczego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Rodzice mogli wymieni? si? do?wiadczeniami i porozmawia? o problemach z jakimi cz?sto si? borykaj? wychowuj?c dzieci. 

W grudniu odby?y si? spotkania podsumowuj?ce tegoroczny etap projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro". W pierwszym wzi??y udzia? osoby niepe?nosprawne wraz otoczeniem. W drugim uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych wraz z otoczeniem. Spotkania by?y okazj? do zaprezentowania dzia?a? zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wra?e? oraz wr?czenia certyfikatów potwierdzaj?cych udzia? w projekcie, a tak?e materia?ów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzros?y umiej?tno?ci wszystkich beneficjentów niezb?dne do poprawy ich szans na rynku pracy: nast?pi? wzrost ich samooceny, pewno?ci siebie, poprawa umiej?tno?ci komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe do?wiadczenie zawodowe, umiej?tno?? szukania pracy i rozmowy z pracodawc?. W przypadku osób niepe?nosprawnych nast?pi? te? wzrost kompetencji spo?ecznych.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl