Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? oraz dla osób z ich najbli?szego otoczenia.

G?ównym celem spotkania by?a integracja uczestników projektu po??czona ze zdobyciem do?wiadcze? i wra?e? kulturalnych tj. wyj?ciem do teatru. Na miejsce spotkania integracyjno - kulturalnego zosta? wybrany Teatr Capitol ze spektaklem pt. "Kiedy kota nie ma…". Lekko humorystyczna opowie?? o perypetiach dwóch ma??e?stw wprawi?a wszystkich obecnych w wy?mienity humor. Zabawna historia pozwoli?a jednak wyci?gn?? wnioski, ?e k?amstwo ma "krótkie nogi".

Spotkanie integracyjno-kulturalne by?o kolejn? okazj? na wymian? do?wiadcze? i ogólnych wra?e? ludzi, którzy poznali si? dzi?ki uczestnictwie w projekcie pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", a których ??cz? podobne do?wiadczenia.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl