Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Savoir – vivre w ?yciu zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Poddzia?anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" zorganizowa?o grupowe warsztaty w zakresie savoir-vivre'u w ?yciu zawodowym, które by?y prowadzone przez Studio Wizerunku Profil - Dorota Cedro?ska. Warsztaty dla osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze odby?y si? w miesi?cu sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast dla osób niepe?nosprawnych w sierpniu i we wrze?niu 2012 r. na terenie DPS Bramki i DPS Sadowa.

Celem warsztatów by?o przekazanie informacji na temat zasad dobrego wychowania oraz u?wiadomienie, ?e savoir - vivre w ?rodowisku pracy staje si? tak samo wa?ny i potrzebny jak posiadane umiej?tno?ci czy do?wiadczenie zawodowe. Ponadto jest niezb?dny w kontaktach z klientami oraz do stworzenia profesjonalnego wizerunku zarówno w?asnego, jak i firmy.

Warsztaty by?y prowadzone w formie ?wicze? praktycznych zak?adaj?cych aktywny udzia? uczestników. Ka?dy mia? mo?liwo?? autoprezentacji przed grup? ze szczególnym zwróceniem uwagi na mow? niewerbaln? cia?a oraz sprawdzenia si? w wielu sytuacjach, w których wymagana jest etykieta, czyli zachowanie dobrych manier. Uczestnicy o?mieleni przyjazn? i komfortow? atmosfer?, jak? stworzy?a osoba prowadz?ca Pani Dorota Cedro?ska szybko prze?amywali w sobie poczucie zawstydzenia, dzi?ki czemu spotkanie przebiega?o dynamicznie i obfitowa?o w szereg cz?sto zabawnych sytuacji.

Niew?tpliwe takie zaj?cia to inwestycja, która si? op?aci i zaprocentuje wi?ksz? pewno?ci? siebie i ?wiadomo?ci?, jak nale?y si? zachowa? w ka?dej, nawet trudnej sytuacji zarówno w ?yciu zawodowym, jak i osobistym.

Galeria

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl