Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie podsumowuj?ce realizacj? projektu dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odby?o si? spotkanie ko?cz?ce kolejn? edycj? projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczy?y osoby b?d?ce wychowankami rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych, które bra?y czynny udzia? w w/w projekcie. Aby mog?o doj?? do pe?nej integracji w?ród zaproszonych go?ci nie mog?o zabrakn?? opiekunów i osób najbli?szych dla uczestników projektu. By?o to okazj? do lepszego poznania si?, wymiany do?wiadcze?, nawi?zania bli?szych relacji. Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoj? codzienn? prac? przyczyniali si? do poprawnej realizacji wszystkich dzia?a?. Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych go?ci, Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala wr?czy?a ka?demu z uczestników certyfikat, który potwierdza udzia? w w/w projekcie oraz materia?y promocyjne, jakimi by?y kubki termiczne.

Wr?czanie pami?tkowych certyfikatów umili? smaczny, ciep?y posi?ek, który stworzy? domow? atmosfer? sprzyjaj?c? rozmowom i zacie?nianiu wzajemnych relacji, wymianie do?wiadcze?. Ca?emu spotkaniu towarzyszy?a pogodna atmosfera, du?o ?miechu i odrobina nostalgii, i? jest to ostatni rok realizacji projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro".

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl