Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik integracyjny dla wychowanków rodzin zast?pczych

W dniu 21 wrze?nia 2014r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby? si? Piknik Integracyjny dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz ich otoczenia. Piknik by? realizowany w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Celem Pikniku Integracyjnego by?o, jak sama nazwa wskazuje, integracja wszystkich uczestników, a przyby?o ich ok. 160. Odbywa?a si? ona przez wspóln? zabaw?, która sama w sobie stanowi?a niebywa?? atrakcj?.

Przybyli go?cie mieli mo?liwo?? spróbowania swoich si? w przeci?ganiu liny, czy w zabawie z chust? Klanza. Wszystkie zabawy dobierane by?y w taki sposób, aby ludzie w nich uczestnicz?cy rozbudzali w sobie zmys? wspó?pracy. Dla ch?tnych dzieci, które nie mia?y obaw przed upodobnieniem si? do bajkowych postaci lub motylków by?o malowanie buziek b?d? te? mog?y otrzyma? pi?knego zwierzaka lub kwiatka wykonanego z balonów.

Integracyjnym elementem pikniku by?o odciskanie d?oni na plakacie pod wielce wymownym tytu?em "Jeste?my wielk? rodzin?". Dzieci, m?odzie? oraz doro?li bardzo ch?tnie uczestniczyli w zabawach tanecznych, które inicjowa? animator maj?cy niezwyk?e podej?cie i umiej?tno?ci niezb?dne do integracji wszystkich przyby?ych. Jego kreatywne podej?cie sprawi?, ?e m?odzie? sama chcia?a pochwali? si? swoimi zdolno?ciami muzycznymi i wykonywa?a swoje ulubione utwory muzyczne.

Na wyj?tkow? uwag? zas?ugiwa?y warsztaty plastyczne. Artysta pokaza?, w jaki sposób do twórczej zabawy mog? by? wykorzystane przedmioty codziennego u?ytku. Zapozna? dzieci z sekretami wytwarzania naturalnych barwników z minera?ów. By?a to zabawa po?yteczna (dzieci wyjecha?y bogatsze o now? wiedz?), jak i przyjemna w takim stopniu, ?e oprócz dzieci, w?ród uczestników twórczych warsztatów znale?li si? doro?li, którzy sami chcieli zdoby? w tym zakresie wi?ksz? wiedz?.

Wszystkim go?ciom, w czasie trwania ca?ego pikniku, si? dodawa?y przepyszne posi?ki, w?ród których nie mog?o zabrakn?? s?odko?ci, w?ród których oczy najbardziej cieszy?a czekoladowa fontanna.

Miejsce spotkania tj. teren Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach jest miejscem urzekaj?cym i sprzyjaj?cym wspólnemu sp?dzaniu czasu na ?onie natury. Pi?kna aura, jaka by?a w ci?gu dnia pozwoli?a wszystkim zgromadzonym na chwilk? uspokojenia, przerwy od codziennych zaj?? i obowi?zków, wymian? do?wiadcze?, co w sumie doprowadzi?o do mi?ego, wspólnego sp?dzenia czasu i wzajemnej integracji.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl