Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjne dla osób niepe?nosprawnych „Kampinoskie Bezdro?a”

Ponad 200 osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wzi??o udzia? w spotkaniu integracyjno - edukacyjnym po??czonym z Rajdem Pieszo Rowerowym "Kampinoskie Bezdro?a". Spotkanie odby?o si? 11 wrze?nia 2014r. w ramach projektu unijnego "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan ?ychli?ski obj?? honorowy patronat nad spotkaniem. Uczestnicy Rajdu - czy to rowerzy?ci czy piechurzy, wraz ze swoimi opiekunami poznawali tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego, podziwiaj?c jego walory przyrodnicze, jak i poszerzali swoj? wiedz?.

Po zmaganiach na kampinoskich trasach, dla wszystkich uczestników spotkania by? przygotowany pyszny posi?ek, który pozwoli? na regeneracj? si? i by? okazj? do wspólnego biesiadowania, a tak?e umila? oczekiwanie na wyst?py artystyczne przygotowane przez mieszka?ców DPS oraz uczestników WTZ.

Uwie?czeniem ca?ego spotkania by?o widowisko akrobatyczne Pana Piotra Bielaka. Sztuczki rowerowe wykonywane przez Pana Piotra przypad?y do gustu ka?demu z przyby?ych go?ci.

Podczas tegorocznego spotkania zosta?y zrealizowane wszystkie za?o?one cele tj. edukacja i integracja, która najlepiej post?puje wówczas, gdy idzie w parze z dobr? zabaw?, co mia?o miejsce podczas spotkania integracyjno - edukacyjnego w Sadowej.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl