Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych w Bramkach

W dniu 20.06.2014r. na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach odby?o si? spotkanie integracyjno - edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia. Na spotkanie przyby?o blisko 200 osób - w?ród przyby?ych go?ci byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starost? - Panem Janem ?ychli?skim.

Spotkanie integracyjno - edukacyjne by?o zorganizowane w ramach projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Mieszka?cy i pracownicy Domu Pomocy Spo?ecznej do?o?yli wszelkich stara?, aby ten dzie? by? pod ka?dym wzgl?dem wyj?tkowy. Zgromadzeni go?cie mieli przyjemno?? podziwia? talenty aktorskie i wokalne mieszka?ców w czasie programu artystycznego ilustruj?cego znaczenie siedmiu sakramentów w ?yciu cz?owieka. Jednak?e najwa?niejszym momentem spotkania by?o puszczanie wianków wcze?niej przygotowanych, co sprawi?o wszystkim zgromadzonym ogromn? rado??. Wianki by?y ko?cowym efektem przeprowadzonych wcze?niej warsztatów plastycznych i edukacyjnych. Ca?o?? spotkania zosta?a uwie?czona pysznym posi?kiem, który sprzyja? licznym rozmowom, wzajemnemu poznawaniu si? i wymianie do?wiadcze?.

Nie mo?emy jednak zapomina?, ?e wspólne warsztaty i przepyszny pocz?stunek by? jedynie pretekstem do wspólnego sp?dzenia czasu, a tym samym do integracji osób niepe?nosprawnych z najbli?szym otoczeniem.

Serdecznej i przyjaznej atmosfery nie by?a w stanie popsu? pogoda, która akurat tego dnia okaza?a si? bardzo kapry?na

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl