Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe warsztaty dla osób niepe?nosprawnych w Dar?owie

W dniach 28.06 - 09.07.2013r. w O?rodku Wczasowo - Rehabilitacyjnym "Piramida I", w miejscowo?ci Dar?owo zosta?y zorganizowane wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla 30 osób niepe?nosprawnych, w tym z dysfunkcj? narz?du ruchu, a tak?e poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich i 15 opiekunów, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?a firma "All-Tourist".

Program wyjazdowych warsztatów mia? na celu m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych poszerzaj?cych mo?liwo?ci zatrudnienia osób niepe?nosprawnych, integracj? ze ?rodowiskiem, wzrost wiary we w?asne mo?liwo?ci oraz popraw? stanu zdrowia i sprawno?ci psychofizycznej. Uczestnicy z du?ym entuzjazmem i sentymentem opowiadaj? o pobycie, który poza profesjonaln? realizacj? kursu komputerowego, warsztatów niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci? oraz zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie indywidualnym zaleceniem lekarza, obfitowa? tak?e w ciekawy program integracji spo?ecznej m.in. wycieczki np. zwiedzanie Dar?owa, rejs statkiem po Morzu Ba?tyckim o zachodzie s?o?ca, wyj?cia do aquaparku, wieczorki taneczne, nordic walking.

Otwarto?? i serdeczno?? pracowników O?rodka "Piramida I", kadry prowadz?cej zaj?cia i zabiegi, obfite i smaczne posi?ki, blisko?? Morza Ba?tyckiego - wszystko to sprawi?o, ?e uczestnicy powrócili wzmocnieni psychicznie i fizycznie, z nowymi umiej?tno?ciami, z wiar? we w?asne sprawstwo i ju? dzi? deklaruj? swój udzia? w podobnym przedsi?wzi?ciu w przysz?ym roku.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl