Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepe?nosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odby?o si? spotkanie integracyjno - kulturalne dla 60 osób niepe?nosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

G?ównym celem spotkania by?a integracja uczestników projektu po??czona ze zdobyciem do?wiadcze? i wra?e? kulturalnych tj. wyj?ciem do teatru. W odpowiedzi na zainteresowanie uczestników projektu, na miejsce docelowe zosta? wybrany spektakl pt. "Dziadek do orzechów" w Teatrze ?ydowskim im. Estery Racheli i Idy Kami?skich Centrum Kultury Jidysz w Warszawie.

Spotkanie integracyjno-kulturalne by?o kolejn? okazj? na wymian? do?wiadcze? i ogólnych wra?e? ludzi, którzy poznali si? dzi?ki uczestnictwie w projekcie pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", a których ??cz? podobne do?wiadczenia i historie.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl