Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepe?nosprawnych

W dniach 30.09 - 04.10.2013r. zosta?o zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno - edukacyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepe?nosprawnych w ramach projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddzia?anie 7.1.2 PO KL. Wykonawc? by?o Biuro Turystyczno-Handlowe "Atlas".

Celem wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego by?a integracja osób niepe?nosprawnych, a tak?e zapoznanie ich z ró?nymi formami rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej oraz pokazanie, ?e wiedza i umiej?tno?ci, jakie nabyli dzi?ki udzia?owi w projekcie mog? by? przez nich wykorzystane z sukcesem w ramach prowadzenia w?asnej aktywno?ci zawodowej.

G?ównym punktem programu by?y wizyty m.in. w ?rodowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gda?skie Ko?o Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym, gdzie uczestnicy poznali inne od znanych sobie formy terapii i sposoby aktywizowania osób niepe?nosprawnych. Ponadto odwiedzili Gda?sk? Spó?dzielni? Socjaln?, która skupia osoby niepe?nosprawne oraz wykluczone spo?ecznie organizuj?c im miejsca pracy w sektorze us?ug np. remonty, sprz?tanie, drobny catering. Ostatnim miejscem, do którego udali si? uczestnicy by? Zak?ad Aktywno?ci Zawodowej w Sztumie, gdzie zapoznali si? z prawnymi aspektami dzia?alno?ci placówki i mieli okazj? na w?asne oczy przekona? si?, jak osoby niepe?nosprawne produkuj? wyroby papiernicze, dziewiarskie i stolarskie.

Uczestnicy z du?ym entuzjazmem i przej?ciem opowiadali o pobycie, który obfitowa? nie tylko w ciekawe informacje dotycz?ce aktywizacji zawodowej, ale tak?e w interesuj?cy program integracji spo?ecznej m.in. wieczorki taneczne, wycieczki np. zwiedzanie Szymbarka ze s?ynnym domem stoj?cym na dachu, spacer po molo w Sopocie, rejs statkiem po Morzu Ba?tyckim, wizyta na Westerplatte, zwiedzanie Zamku w Malborku.

Interesuj?cy program, przyjazna kadra, aktywnie i owocnie sp?dzony czas - wszystko to sprawi?o, ?e uczestnicy wrócili zm?czeni, lecz usatysfakcjonowani i z wiar? we w?asne mo?liwo?ci.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl