Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – doros?o?? z pomys?em”

W dniach 02-11 lipca 2013r. w O?rodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Mazowsze", w miejscowo?ci Soczewka k/P?ocka zosta?y zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla 20 wychowanków rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo - wychowawczych, bior?cych udzia? w projekcie unijnym pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanym ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Wykonawc? by?a firma "Miko?aj Markiewicz Szkolenia".

Program wyjazdowych warsztatów mia? na celu zwi?kszenie kompetencji i umiej?tno?ci psychospo?ecznych, poznanie swoich mocnych i s?abych stron, zwi?kszenie motywacji do samodzielnego dzia?ania, wzrost ?wiadomo?ci zagro?e? zwi?zanych z uzale?nieniami. Uczestnicy mieli zorganizowane liczne zaj?cia m.in. gry i zabawy integracyjne, rejs statkiem po Wi?le, przeja?d?ka bryczk? po okolicy, wieczór kalamburów, wieczór kabaretów, projekcje filmów dydaktycznych. Mieli tak?e mo?liwo?? integracji z osobami niepe?nosprawnymi podczas wspólnej zabawy tanecznej. Ponadto mogli sprawdzi? swoje si?y podczas pokonywania przeszkód w parku linowym. Ci, którzy podj?li wyzwanie, mimo chwil zw?tpienia w trakcie przeprawy, docierali do mety z du?ym poczuciem satysfakcji.

 Tegoroczne wyjazdowe warsztaty mo?na uzna? za udane i owocne - ka?dy z uczestników móg? z nich wynie?? dla siebie co? wa?nego i warto?ciowego. A poza wspomnieniami pami?tk? pozostan? wspólne fotografie.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl