Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie integracyjne dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia „Kampinoskie bezdro?a”

Dnia 13 wrze?nia 2012 roku na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej odby?o si? spotkanie integracyjne "Kampinoskie Bezdro?a", w którym uczestniczy?o oko?o 180 osób niepe?nosprawnych z o?rodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i ich otoczenia. Impreza zosta?a zorganizowana w ramach projektu "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Honorowy patronat obj?? Pan Jan ?ychli?ski Starosta Warszawski Zachodni.

Pogoda tym razem niestety nie dopisa?a, pomimo to, ca?y dzie? wype?niony by? rywalizacj? sportow?, konkursami, zabaw?, a ka?dy z uczestników, bez wzgl?du na mo?liwo?ci fizyczne intelektualne, móg? w pe?ni korzysta? z przygotowanych atrakcji. Trzydziestu rowerzystów nie przestraszy?o si? pochmurnego nieba i wyruszy?o na rajd rowerowy szlakami Puszczy Kampinoskiej. Pozostali uczestnicy podj?li zaci?t? rywalizacj? w konkursach sportowych i tanecznych pod dachem Domu Pomocy Spo?ecznej. Ponadto uczestnicy imprezy mieli mo?liwo?? sprawdzenia swojej wiedzy w quizie zwi?zanym ze sportem i zdrowym stylem ?ycia. Najwi?kszym jednak powodzeniem cieszy?a si? loteria, w której za poprawn? odpowied? na wylosowane pytanie mo?na by?o wygra? bardzo atrakcyjne fanty. Po po?udniu, gdy sportowcy nieco och?on?li, imprez? podsumowano na uroczysto?ci z udzia?em przedstawicieli w?adz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej. Wszystkie ekipy oprócz gratulacji, otrzyma?y statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, a mieszka?cy Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej zaprezentowali swoje umiej?tno?ci w zabawnej inscenizacji. Po wysi?ku i emocjach sportowych oraz cz??ci oficjalnej wszyscy udali si? na pyszny obiad zako?czony s?odkim deserem.

Dobre humory, które towarzyszy?y wszystkim uczestnikom potwierdzi?y, ?e impreza, mimo niepogody, by?a udana, a organizatorzy zrealizowali zak?adane cele.

Galeria zdj??

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl