Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podsumowanie II etapu V edycji projektu systemowego „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zako?czy?o II etap V edycji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Podzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

W 2013 roku ogólna warto?? przedsi?wzi?cia wynios?a 650 000 z?, z czego ?rodki
z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego stanowi?y 552 500 z?, wk?ad w?asny Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyniós?  68 250 z?, za? wk?ad krajowy z bud?etu Pa?stwa 29 250 z?.

W tegorocznej etapie wsparciem obj?to ??cznie 153 osoby, w tym:
117 osób niepe?nosprawnych oraz 36 osób znajduj?cych si? w rodzinach zast?pczych, usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo-wychowawcze.

G?ównym celem projektu by?o wyeliminowanie barier utrudniaj?cych aktywizacj? zawodow? oraz zapewnienie równego dost?pu do zatrudnienia osobom wykluczonym i dyskryminowanym
na rynku pracy przez rehabilitacj? zdrowotn?, integracj? spo?eczn? a tak?e zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2013r. obejmowa?y takie dzia?ania jak:

dla osób niepe?nosprawnych: 

 • zabiegi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla 20 osób
 • konsultacje z psychologiem dla 20 rodzin osób, które otrzyma?y wsparcie w postaci rehabilitacji w domu 
 • wyjazdowe spotkanie edukacyjno - integracyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepe?nosprawnych
 • wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezale?nego funkcjonowania
  z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera oraz zabiegami rehabilitacyjnymi
  dla 30 osób niepe?nosprawnych
 • kursy zawodowe dla osób niepe?nosprawnych: kurs komputerowy dla 1 osoby,
  kurs fotograficzny dla 10 osób, kurs pomocnik tapicera dla 5 osób, kurs dekoratorstwa wn?trz
  dla 6 osób, kurs cukierniczy dla 5 osób, kurs majsterkowicz - z?ota r?czka dla 10 osób,
  kurs projektowanie i zak?adanie ogrodów dla 10 osób
 • grupowe warsztaty w zakresie "Savoir - vivre w ?yciu codziennym" dla 73 osób niepe?nosprawnych

dla wychowanków placówek opieku?czo - wychowawczych oraz rodzin zast?pczych:

 • kurs prawa jazdy kat B dla 11 osób 
 • kurs j?zyka angielskiego dla 4 osób 
 • kurs wiza?u dla 2 osób
 • kurs operatora koparko - ?adowarki dla 1 osoby
 • kurs operatora wózków wid?owych - dla 2 osób
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • grupowe konsultacje z psychologiem dla 7 osób usamodzielniaj?cych si? 
 • grupowe warsztaty w zakresie "Savoir-vivre w ?yciu codziennym" dla 14 osób usamodzielniaj?cych si?
 • wyjazdowe warsztaty pt.: "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" dla 20 wychowanków rodzin zast?pczych 
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla 20 wychowanków rodzin zast?pczych 
 • grupowe warsztaty z doradc? zawodowym dla 20 wychowanków rodzin zast?pczych 

W ramach realizacji Programu Aktywno?ci Lokalnej zorganizowano dwa spotkania
o charakterze integracyjnym dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia, a tak?e piknik
o charakterze integracyjnym dla m?odych usamodzielniaj?cych si? osób oraz wychowanków rodzin zast?pczych i ich otoczenia.

Pierwsze spotkanie dla osób niepe?nosprawnych i ich otoczenia odby?o si? w miesi?cu czerwcu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej  w Bramkach i wzi??o w nim udzia? oko?o 200 osób. Honorowy patronat nad spotkaniem przyj?? Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pan Jan ?ychli?ski. Temat przewodni tegorocznego spotkania nawi?zywa? do panuj?cej tej wiosny deszczowej aury, który da?o si? zauwa?y? m.in. w scenerii oraz dekoracjach. Przybywaj?cych go?ci witali pracownicy Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach przebrani w stroje marynarzy
i piratów. Atrakcji by?o bez liku, którym przy?wieca? cel integracji osób niepe?nosprawnych
ze ?rodowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywno?ci oraz kszta?towanie ich pozytywnego wizerunku w spo?ecze?stwie. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Mo?na by?o pos?ucha? ciekawych historii zwi?zanych z ?eglug?, nauczy? si? piosenek szantowych, pozna? tajniki wi?zania w?z?ów marynarskich, spróbowa? swoich si? w toczeniu beczek, ?owieniu ryb b?d? ?cie?ce ?ycia. Mieszka?cy Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach wraz z instruktorami przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania program artystyczny pt. "Morskie opowie?ci". Po wyst?pie wszyscy uczestnicy tradycyjnie w uroczystym korowodzie, przy d?wi?kach skocznej muzyki udali si? nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcze?niej wianki. Uwie?czeniem tegorocznych "Wianków" by?a zabawa taneczna, z zaj?ciami zumby w tle. Nie zabrak?o
te? smakowitego pocz?stunku.

Drugie spotkanie zosta?o zorganizowane we wrze?niu na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Sadowej. Celem spotkania by?a integracja osób niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem
oraz podniesienie poziomu ich w?asnej aktywno?ci. Oficjaln? cz??? imprezy uroczy?cie rozpocz?? Dyrektor DPS Pan Leszek Chru?ci?ski serdecznie witaj?c przyby?ych go?ci. O opraw? muzyczn? spotkania zadba?a Sochaczewska Orkiestra D?ta. Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej przyszed?
czas na cz??? artystyczn?, któr? stanowi? wyst?p osób niepe?nosprawnych nawi?zuj?cy
do biblijnego stworzenia ?wiata i rozterek wspó?czesnego m??czyzny. Ca?o?? utrzymana
w humorystycznym tonie, z podk?adem starych, ponadczasowych przebojów w tle. Nie mog?o równie? zabrakn?? smakowitego menu. S?oneczna, jesienna pogoda, serdeczna, ciep?a atmosfera, od?wi?tny nastrój, blisko?? natury - wszystko to sprawi?o, ?e dla ka?dego uczestnika spotkanie by?o okazj? do nie?piesznej rozmowy, do chwili oddechu i refleksji nad tym, co w codziennym p?dzie czasem umyka - nad przebyt? drog? i nad tym, co przyniesie przysz?o??.

Z my?l? o wychowankach rodzin zast?pczych oraz osobach usamodzielniaj?cych
si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze i ich otoczenia równie? we wrze?niu zosta? zorganizowany piknik integracyjny na terenie Domu Pomocy Spo?ecznej w Bramkach. Celem spotkania by?o promowanie aktywnego sp?dzania czasu wolnego oraz integracja uczestników. Piknik obfitowa? jak zawsze w wiele atrakcji. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. Ci, którzy chcieli poczu? ducha sportowej rywalizacji mogli wzi?? udzia?
w konkursach i grach zr?czno?ciowych m.in. wy?cigach w workach, przeci?ganiu liny, zabawach z chust? Klanza. Ch?tni mogli sprawdzi? swoj? kondycj? i umiej?tno?ci taneczne wspólnie
z animatorem Kamilem przy d?wi?kach hitu "Gangam style". Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? tak?e mo?liwo?? skorzystania z przeja?d?ki kucykiem oraz bryczk?. Najm?odsi mieli szans? upodobnienia si? do ulubionej postaci bajkowej na stanowisku malowania buziek lub otrzymania niezwyk?ego zwierzaka stworzonego z pozornie zwyk?ego balona. Nie zabrak?o równie? smacznego menu, gdzie szczególnym uznaniem cieszy?y si? niezmiennie smako?yki zatopione
w czekoladowej fontannie.

W grudniu odby?y si? spotkania podsumowuj?ce tegoroczny etap projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro". W pierwszym wzi??y wychowankowie rodzin zast?pczych oraz placówek opieku?czo - wychowawczych wraz z otoczeniem. W drugim uczestniczy?y osoby niepe?nosprawne wraz z otoczeniem. Spotkania by?y okazj? do zaprezentowania dzia?a? zrealizowanych przez PCPR w ramach projektu, wymiany wra?e? oraz wr?czenie certyfikatów potwierdzaj?cych udzia? w projekcie, a tak?e materia?ów promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu wzros?y umiej?tno?ci wszystkich Beneficjentów niezb?dne
do poprawy ich szans na rynku pracy: nast?pi? wzrost ich samooceny, pewno?ci siebie, poprawa umiej?tno?ci komunikacji, prezentowania swoich mocnych stron. Ponadto zdobyli dodatkowe do?wiadczenie zawodowe, umiej?tno?? szukania pracy oraz poznali tajniki savoir - vivre’u, które przydadz? si? im zarówno w ?yciu zawodowym, jak i codziennym.

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl