Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszcz?te post?powania

G?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów  z zakresu treningu umiej?tno?ci i kompetencji psychospo?ecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób z niepe?nosprawno?ciami, b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.07.2017 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: "W doros?o?? z pomys?em" dla wychowanków placówek opieku?czo-wychowawczych i rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si?, b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 6.06.2017 r.

UWAGA! Zmiana terminu sk?adania ofert.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepe?nosprawno?ciami, b?d?cych uczestnikami projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: "W doros?o?? z pomys?em" dla wychowanków  placówek opieku?czo-wychowawczych i rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si?, b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 26.05.2017 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie us?ugi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

UWAGA! Zmiana terminu sk?adania ofert.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie us?ugi przygotowania, dostawy i podawania posi?ków podczas spotka? edukacyjno - integracyjnych organizowanych dla uczestników projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie cenowe na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawarto?ci strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4.04.2017 r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.01.2017r.

więcej >>>


ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do z?o?enia oferty cenowej na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim prowadzi rozeznanie rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ 30 TY? EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostaw? oraz monta? mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowego wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? przewozu osób niepe?nosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie integracyjno - kulturalne w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na us?ug? przewozu osób niepe?nosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie ko?cz?ce tegoroczny etap projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

na wykonanie i dostarczenie materia?ów informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/07/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 30 rodzin osób niepe?nosprawnych,w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/06/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera, kursem wiza?u, kursem przedsi?biorczo?ci i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/05/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: " Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/04/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: " Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/03/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000 EURO

przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 40 rodzin osób niepe?nosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na ?wiadczenie us?ugi dotycz?cej przygotowania, dostawy i podania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i spotka? podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/02/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/01/2014

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPSZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na us?ug? w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszka?ców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim w 2014 roku.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na us?ug? przewozu osób niepe?nosprawnych na spotkanie ko?cz?ce tegoroczny etap projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wykonanie i dostarczenie materia?ów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na zorganizowanie i przeprowadzenie pi?ciodniowego wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie "Savoir-vivre w ?yciu codziennym" dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z psychologiem dla osób usamodzielniaj?cych si? oraz opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego, Poddzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/05/2013

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: " Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych w ramach realizacji projektu systemowego projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/04/2013

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 20 rodzin osób niepe?nosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ugi dotycz?ce przygotowania, dostawy i podawania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i spotka? podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/03/2013

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi  dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/02/2013

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/01/2013

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na wydrukowanie ulotki promocyjnej w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim w 2013 roku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - integracyjnego dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/06/2012

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/05/2012

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie savoir vivru w ?yciu zawodowym dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych  w ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? dotycz?c? przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/04/2012

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna", oraz grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/03/2012

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ugi dotycz?ce przygotowania, dostawy i podawania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i uroczysto?ci podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego  pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/02/2012

więcej >>>


OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie pe?nienia funkcji Koordynatora Projektu  pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/01/2012

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

na us?ug? w zakresie pe?nienia funkcji Koordynatora Projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze  jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki w 2012 roku

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim  nr post?powania PCPR.ZO/01/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2011r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pi?ciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - krajoznawczego pt.: "Poznajemy ciekawe zak?tki Polski" dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie",
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania ZO/03/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.10.2011r.

więcej >>>


OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - krajoznawczego dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania ZO/02/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 10.10.2011r.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl