Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszcz?te post?powania

OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 130 000 EURO

na us?ug? w zakresie pe?nienia funkcji Koordynatora Projektu  pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/01/2012

Og?oszenie zosta?o zamieszczone w Biuletynie Zamówie? Publicznych w dniu 01.06.2012r.  
Numer og?oszenia: 184992-2012


Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.06.2012r

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl