Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszcz?te post?powania

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pi?ciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - krajoznawczego pt.: "Poznajemy ciekawe zak?tki Polski" dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie",
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania ZO/03/2011

Zapytanie ofertowe

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 24.10.2011r.

    

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl