Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszcz?te post?powania

OG?OSZENIE O PRZETARGU O WARTO?CI PONI?EJ 207 000 EURO

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera, kursem wiza?u, kursem przedsi?biorczo?ci i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/05/2014

Og?oszenie zosta?o zamieszczone w Biuletynie Zamówie? Publicznych w dniu 08.07.2014r. Numer og?oszenia: 228776- 2014

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 08.07.2014r.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl