Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Asysta rodzinnaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozpoczynamy projekt "Reintegracja spo?eczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim - asysta rodzinna"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e rozpoczyna realizacj? projektu pt. "Reintegracja spo?eczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim - asysta rodzinna" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Prirytetu VII Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl