Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Asysta rodzinnaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozpoczynamy projekt "Reintegracja spo?eczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim - asysta rodzinna"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, ?e rozpoczyna realizacj? projektu pt. "Reintegracja spo?eczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim - asysta rodzinna" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Prirytetu VII Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Cel ogólny Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja spo?eczna i ekonomiczna 14 rodzin, zagro?onych wykluczeniem z powodu bezrobocia lub ubóstwa, których dzieci przebywaj? / przebywa?y w ró?nych formach opieki b?d? zgro?one s? odebraniem od rodziców.

Zakres wsparcia:

Projekt zak?ada obj?cie opiek? 14 rodzin przez dwóch asystentów rodzinnych przez 8 miesi?cy (kwiecie? - listopad 2012r), co pozwoli usprawni? wspó?prac? mi?dzy rodzicami zast?pczymi i biologicznymi oraz poprawi kontakty rodzinne dzieci w ró?nych formach opieki zast?pczej; poprzez: wsparcie cz?onków rodzin, pomoc w organizacji zycia rodzinnego, spo?ecznego i ekonomicznego.

Ponadto Beneficjenci Projektu wezm? udzia? w szkoleniu z zakresu umiej?tno?ci wychowawczych oraz treningu kompetencji spo?ecznych.

Okres realizacji:

1 marzec  - 31 grudzie? 2012 rok.

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl