Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNO?Ć" 2017-2018

 

"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNO?Ć" 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? projektu "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl