Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNO?Ć" 2017-2018

 

"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNO?Ć" 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? projektu "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizacj? projektu "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 do 30.08.2018r.

Ca?kowita warto?? projektu: 539 556,54 w tym: - 431 645,23 dofinansowane ze ?rodków EFS - 107 911,31 ze ?rodków w?asnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Cel g?ówny projektu:

- przywrócenie mo?liwo?ci zatrudnienia oraz integracji spo?ecznej 39 uczestników projektu

Cele szczegó?owe:

- podniesienie umiej?tno?ci psychospo?ecznych i kwalifikacji zawodowych

- poprawa stanu psychofizycznego

- integracja z otoczeniem

- zwi?kszenie motywacji do dzia?a? maj?cych na celu rozwój osobisty

- podj?cie zatrudnienia przez 4 uczestników przez minimum 3 m-ce

Grup? docelow? projektu stanowi? osoby z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym:

- wychowankowie pieczy zast?pczej w wieku 15-25 lat

- osoby z niepe?nosprawno?ciami 18-64 lat

W latach 2017 - 2018 planuje si? obj?? 39 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym 13 osób z niepe?nosprawno?ciami oraz 26 osób opuszczaj?cych placówki opieku?czo - wychowawcze i rodziny zast?pcze zg?aszaj?ce ch?? i motywacj? do podnoszenia swoich kompetencji psychospo?ecznych poprzez nabycie nowych umiej?tno?ci i podj?cie pracy. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i indywidualn? ?cie?k? reintegracji planuje si? bezp?atne uczestnictwo w kompleksowym programie szkoleniowym obejmuj?cym:

- wyjazdowe warsztaty z zakresu treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych, poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz psychospo?ecznego

- kursy zawodowe

- rehabilitacja dla osób z niepe?nosprawno?ciami

- spotkania integracyjno - edukacyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia wzmacniaj?ce relacje mi?dzyludzkie.

Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie i spe?niaj?ce powy?sze kryteria prosimy o zg?aszanie si? do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim przy ul. Pozna?skiej 131A b?d? kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegó?owych informacji.

 

Deklaracja wst?pna uczestnictwa w projekcie dost?pna jest tak?e w siedzibie PCPR w O?arowie Mazowieckim.

Telefon kontaktowy: 22/733-72-51 (Iwona Cichocka - pracownik socjalny, pok. 213)

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wst?pna uczestnika projektu

 

 

Deklaracja wst?pna dla osób z niepe?nosprawno?ciami

 

znak

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl