Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Og?oszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pt.: "W doros?o?? z pomys?em" dla wychowanków placówek opieku?czo-wychowawczych i rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si?, b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu.

Nr post?powania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.06.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 9 wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywno??", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu. Nr post?powania PCPR.272.4.2017

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 20.06.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug?  w zakresie wyboru Wykonawcy na przygotowanie, dostaw? i podawanie posi?ków podczas spotka? edukacyjno - integracyjnych, organizowanych dla uczestników projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu. Nr post?powania PCPR.272.6.2017

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.06.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 13 osób z niepe?nosprawno?ciami, b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??" wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu, numer post?powania PCPR.272.5.2017

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 7.06.2017 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


UNIEWA?NIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie us?ugi zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: " W doros?o?? z pomys?em" dla wychowanków placówek opieku?czo - wychowawczych i rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? , b?d?cych uczestnikami projektu pt. "Lepsze jutro poprzez aktywno??", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie wy??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu. Nr post?powania PCPR.272.3.2017

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.06.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawarto?ci strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.05.2017 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej oraz plakatu na potrzeby realizacji projektu pt.: "Lepsze jutro poprzez aktywno??", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, O? Priorytetowa IX Wspieranie w??czenia spo?ecznego i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.1 Aktywizacja spo?eczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.02.2017r.

więcej >>>


INFORMACJA

Informacja o rozstrzygni?ciu naboru na koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywno??

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE

Wyniki rozeznania rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywno??”

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim w 2017 roku.

Data umieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 30.12.2016 r.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostaw? oraz monta? mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przewóz osób niepe?nosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie integracyjno - kulturalne realizowane w ramach  projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przewóz osób niepe?nosprawnych i osób z ich otoczenia na spotkanie ko?cz?ce tegoroczny etap projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie i dostarczenie materia?ów informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/07/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem dla 30 rodzin osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/06/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na ?wiadczenie us?ugi dotycz?cej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera, kursem wiza?u, kursem przedsi?biorczo?ci i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepe?nosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", Poddzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Numer post?powania PN/05/2014.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze, Beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na ?wiadczenie us?ugi dotycz?cej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt. "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych, Beneficjentów projektu systemowego pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", Poddzia?anie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/04/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


UNIEWA?NIENIE POSTĘPOWANIA

przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zast?pczych, osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


UNIEWA?NIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na us?ug? zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: "Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych, beneficjentów  projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/03/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem dla 40 rodzin osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na ?wiadczenie us?ugi dotycz?cej przygotowania, dostawy i podania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i spotka? podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/02/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/01/2014

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim w 2014 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszka?ców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? przewozu osób niepe?nosprawnych na spotkanie ko?cz?ce tegoroczny etap projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie i dostarczenie materia?ów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zorganizowanie i przeprowadzenie pi?ciodniowego wyjazdowego spotkania integracyjno - edukacyjnego dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie "Savoir-vivre w ?yciu codziennym" dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla wychowanków rodzin zast?pczych oraz osób usamodzielniaj?cych si? opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z psychologiem dla osób usamodzielniaj?cych si? oraz opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/05/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów  pt.: " Kierunek - doros?o?? z pomys?em" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania PN/04/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem  dla 20 rodzin osób niepe?nosprawnych, w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ugi dotycz?ce przygotowania, dostawy i podawania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i spotka? podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/03/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezale?nego funkcjonowania z niepe?nosprawno?ci?, kursem obs?ugi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, numer post?powania PN/02/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki,numer post?powania PN/01/2013

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wydrukowanie ulotki promocyjnej w ramach realizacji projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w O?arowie Mazowieckim w 2013 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – integracyjnego dla osób niepe?nosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu pt.: „Aktywno?? szans? na lepsze jutro", wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/06/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/05/2012

więcej >>>


UNIEWA?NIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na us?ug? w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywno?? szans? na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/04/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie savoir -vivre w ?yciu zawodowym dla osób usamodzielniaj?cych si?, opuszczaj?cych rodziny zast?pcze i placówki opieku?czo - wychowawcze oraz dla osób niepe?nosprawnych w ramach projektu pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/04/2012

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: "Doros?o?? bezpieczna i aktywna" oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zast?pczych b?d?cych Beneficjentami projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. PN/03/2012

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.07.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ugi dotycz?ce przygotowania, dostawy i podawania posi?ków w ramach spotka? integracyjnych i spotka? podsumowuj?cych realizacj? projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/02/2012

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.06.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na us?ug? w zakresie pe?nienia funkcji Koordynatora Projektu w ramach realizacji projektu systemowego pt.: "Aktywno?? szans? na lepsze jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, nr post?powania PN/01/2012

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.06.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obs?ugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O?arowie Mazowieckim nr post?powania PCPR.ZO/01/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 05.01.2012r.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie pe?nienia funkcji Koordynatora Projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze  jutro", realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki w 2012 roku.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pi?ciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - krajoznawczego  pt.:  "Poznajemy ciekawe zak?tki Polski" dla osób niepe?nosprawnych ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój   i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania ZO/03/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 03.11.2011r

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na us?ug? w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno - krajoznawczego dla osób niepe?nosprawnych, beneficjentów projektu pt. "Aktywno?? szans? na lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddzia?ania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie", w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki nr post?powania ZO/02/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.10.2011r.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl