Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Archiwum Aktualno?ci

OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim
Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy
zast?pczej.

Szczegó?owe informacje zawarte s? w za??czniku.

więcej >>>


?yczenia

więcej >>>


Zmiana godzin pracy urz?du w okresie ?wi?tecznym

Uprzejmie informujemy, ?e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie ?wi?tecznym b?dzie czynne:


- 22 grudnia ( wtorek ) od godz. 8.00 do godz. 15.00


- 24 grudnia ( Wigilia ) od godz. 8.00 do godz. 12.00


- 31 grudnia ( Sylwester ) od godz. 8.00 do godz. 14.00


 


Za utrudnienia przepraszamy.

więcej >>>


?yczenia ?wi?teczne

więcej >>>


Stypendia dla rodzin dzieci w ci??kim stannie klinicznym

więcej >>>


?yczenia ?wi?teczne


więcej >>>


?yczenia

więcej >>>


Zaproszenie


więcej >>>


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim og?asza nabór na stanowisko pracownik socjalny.

więcej >>>


Zaproszenie na ogólnopolsk? konferencj? "Projektowanie uniwersalne. Dost?pno?? i uczestnictwo dla wszystkich”

Konferencja "Projektowanie uniwersalne. Dost?pno?? i uczestnictwo dla wszystkich", odb?dzie si? w czwartek 21 czerwca w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor przy al. Jana Paw?a II 27, w godz. 9.30 - 16.00

więcej >>>


UWAGA !!!

Dnia 10 maja 2012 roku ok. godz. 20 wyszed? z domu i dotychczas nie wróci? Sebastian Olejniczak , lat 30 , zamieszka?y w ?wi?cicach w gminie O?arów Mazowiecki. Wzrost 170 cm , w?osy ciemne , szczup?ej budowy cia?a. Ubrany w szar? bluz? , spodnie granatowe z zielonymi wstawkami. Zaginiony jest upo?ledzony umys?owo / zespó? downa / Nie posiada orientacji w terenie , ma zaburzenia komunikacyjne. Rodzice prosz? wszystkich posiadaj?cych jakiekolwiek informacje mog?ce pomóc w odnalezieniu Sebastiana o kontakt z najbli?sz? jednostk? policji b?d? pod tel. kom. 502 325 497 lub 513 878 132 lub 22 752 51 45


 

więcej >>>


?yczenia Wielkanocne

 


Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych,
pe?nych wiary, nadziei i mi?o?ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka? w gronie rodziny
i w?ród przyjació? oraz weso?ego "Alleluja"


?ycz?
Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Powiecie Warszawskim Zachodnim


O?arów Mazowiecki, kwiecie? 2012r.

więcej >>>


KIERMASZ ?WI?TECZNY W STAROSTWIE


W dniu 29 marca (czwartek) w godz. 11 - 13 odb?dzie si? kiermasz prac wielkanocnych wykonanych przez osoby niepe?nosprawne na zaj?ciach terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej w Sadowej i w Bramkach.


 


Serdecznie zapraszamy do holu g?ównego na parterze !

więcej >>>


INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, ?e w dniu 7.04.2011r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokona?a podzia?u ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej.

więcej >>>


Szkolenia kandydatów do opieki zast?pczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim przejmuj?c zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast?pczej informuje, i? nieprzerwanie od 2000 roku na terenie Powiatu prowadzone s? szkolenia dla kandydatów na opiekunów zast?pczych.


Posiadamy wykwalifikowan? kadr? trenersk? licencjonowanym programem PRIDE, która regularnie (do tej pory we wspó?pracy z O?rodkiem Rodzinnej Opieki Zast?pczej Towarzystwa "Nasz Dom") szkoli kandydatów oraz posiada du?e do?wiadczenie w zakresie opieki zast?pczej i wspierania rodziny biologicznej.


Przeprowadzili?my 19 edycji szkole?, uczestnicz?c w procesie naboru i kwalifikacji kandydatów  na opiekunów zast?pczych. Owocnie wspó?pracujemy z opiekunami zast?pczymi, co sprzyja bezpiecznej i specjalistycznej opiece nad dzieckiem i rodzin?.

więcej >>>


?yczenia


Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
oraz Nowego 2012 Roku
pragniemy z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia.
Niech b?dzie to niezapomniany czas sp?dzony bez po?piechu,
trosk i zmartwie?, przepe?niony spokojem i rado?ci?,
w?ród Rodziny, Przyjació? oraz wszystkich Bliskich Osób. Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

więcej >>>


STUDENT II - kszta?cenie ustawiczne osób niepe?nosprawnych - realizacja w 2011 r.

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? od dnia 10 wrze?nia do dnia 10 pa?dziernika 2011 r. przyjmowane b?d? wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II.

Wnioski o dofinansowanie nale?y sk?ada? w Oddzia?ach PFRON w?a?ciwych terytorialnie dla siedziby szko?y, w której rozpoczyna lub kontynuuje nauk? Wnioskodawca.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? formularze wraz z za??cznikami niezb?dne do wype?nienia dost?pne s? na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddzia?ach PFRON.

więcej >>>


Pe?no spraw dla niepe?nosprawnych

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza ch?tnych, a w szczególno?ci osoby niepe?nosprawne i ich opiekunów, do udzia?u w spotkaniach na temat dotacji z Funduszy Europejskich, z których mog? korzysta? osoby niepe?nosprawne.

więcej >>>


"PITAGORAS 2007 - program pomocy osobom z uszkodzeniem s?uchu" - realizacja w 2011 r.

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? w terminie do dnia 31 pa?dziernika 2011 r przyjmowane s? wnioski o dofinansowanie kosztów us?ug t?umacza j?zyka migowego w roku akademickim 2011/2012 w ramach programu "PITAGORAS 2007". Wnioski nale?y sk?ada? do Oddzia?u PFRON, w?a?ciwego terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy. Szczegó?owe informacje dotycz?ce programu, jak równie? druk wniosku o przyst?pienie do realizacji programu dost?pne s? na stronie Funduszu oraz w Oddzia?ach PFRON.

więcej >>>


"Komputer dla Homera 2010" - realizacja w 2011 r.

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane b?d? wnioski o dofinansowanie zakupu sprz?tu komputerowego, oprogramowania, sprz?tu elektronicznego i urz?dze? brajlowskich ze ?rodków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

więcej >>>


"Pegaz 2010"

Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych informuje, i? od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane s? wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

  • Obszar A - pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do samochodu,
  • Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposa?eniem umo?liwiaj?cym jego w?a?ciw? eksploatacj?, wynikaj?c? z rodzaju i zakresu niepe?nosprawno?ci adresata programu,
  • Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

więcej >>>


Dyrektor powiatowego PCPR u Prezydenta Komorowskiego

24 listopada w Pa?acu Prezydenckim w Warszawie spotkali si? przedstawiciele wybranych o?rodków pomocy spo?ecznej z ca?ej Polski. Prezydent RP Bronis?aw Komorowski zaprosi? równie? dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ- Barbar? G?bal? na uroczysto?? z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nasza placówka by?a jedn? z trzech wybranych na ca?ym Mazowszu. W ten sposób doceniono jej dorobek i osi?gni?cia powiatu w dziedzinie dzia?alno?ci socjalnej.

więcej >>>


"Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie"

W dniach 4-5 listopada br. w Lesznie odby?o si? seminarium, pod nazw? "Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie". Seminarium zorganizowane zosta?o przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PWZ wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Spo?ecznej. Uczestniczy?y w nim tak?e gminne O?rodki Pomocy Spo?ecznej: z O?arowa Maz. Izabelina i Starych Babic.

więcej >>>


INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, ?e w dniu 4.03.2010r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dokona?a podzia?u ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej.

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl