Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W PROJEKCIE

więcej >>>


Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2017 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

więcej >>>


WYNIKI NABORU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 3.03.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1.03.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTOR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs na stanowisko podinspektor.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A (pokój 214) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora" – liczy się data  wpływu do PCPR.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 13.02.2017 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNOŚĆ" 2017-2018

  

więcej >>>


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


WYNIKI NABORU

Wyniki naboru na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


ROZEZNANIE RYNKU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim prowadzi rozeznanie rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: "Lepsze jutro poprzez aktywność".

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 15.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

więcej >>>


Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego!

W związku z tym, że na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, poniżej znajdą Państwo krótką historię o obchodach tego święta oraz list od Rzecznika Praw Dziecka z życzeniami dla wszystkich pracowników socjalnych.

więcej >>>


SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Upływa termin przyjmowania w 2016 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa w dniu 10 października 2016 roku

Wnioski na należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki 
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stępla pocztowego.

więcej >>>


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYŚ EURO

Rozpoznanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.08.2016r.

więcej >>>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

więcej >>>


Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

więcej >>>


Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej >>>


SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

        Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kształtowania człowieka. Każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób, a zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie miłość, akceptację, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymagań.

Miłość, akceptację i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymagań uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka i egzekwowanie wymagań.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. „Szkoła dla Rodziców” zakłada 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

            „Wychowanie bez błędów jest mitem. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem… dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

więcej >>>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej/ rodziny pomocowej. Szkolenia prowadzone są według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

więcej >>>


Zaproszenie

 

 

więcej >>>


Życzenia

 

 

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Upływa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa w dniu 10 października 2015 roku

Wnioski na należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki 
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stępla pocztowego. 

więcej >>>


SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

              Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kształtowania człowieka. Każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób, a zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie miłość, akceptację, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymagań.

Miłość, akceptację i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymagań uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka i egzekwowanie wymagań.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. „Szkoła dla Rodziców” zakłada 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

            „Wychowanie bez błędów jest mitem. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem… dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

więcej >>>


Zaproszenie do udziału w projekcie „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach ul Północna 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 500 303 544 do dnia 15 lipca 2015r.  

więcej >>>


AKTYWNY SAMORZĄD 2015 ROK - MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozimie wyższym.

Wnioski na semestr letni należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015r.
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

 

30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / półrocza

31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

więcej >>>


Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2015 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd"

więcej >>>


Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 roku wprowadziła zmianę w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczącą skrócenia terminu przyjmowania wniosków w module I.

Obecnie termin składania wniosków w Module I upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin składania wniosków w Module II pozostaje bez zmian i upływa w dniu 30 września.

więcej >>>


Zaproszenie do udziału w projekcie „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach ul Północna 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 78 38 10 100 do dnia 07 lipca 2014r.  

więcej >>>


ZAPROSZENIE - Szkolenie PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich Zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu PRIDE.

Jeśli więc posiadasz dobrą, przyjazną rodzinę i znajdzie się w niej miejsce dla dziecka, zapraszamy – skorzystaj z konsultacji – specjaliści nasi odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Czekamy pod telefonami: PCPR 22 733 72 56-57; 600 995 194; 600 995 616; 600 995 285.

Planowany termin rozpoczęcia bezpłatnego szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych – kwiecień 2014

więcej >>>


UWAGA STUDENCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozimie wyższym.

Wnioski na semestr letni należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2014r.
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

 

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru / półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru / półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

więcej >>>


Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

więcej >>>


ZAPROSZENIE DLA FIRM

Fundacja Aktywizacja zaprasza firmy do udziału w bezpłatnym spotkaniu, które odbędzie się 27 marca 2014r., w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b (sala konferencyjna, II piętro)

 „Postaw na pracę – pracownik niepełnosprawny w Twojej firmie”

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację III etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepełnosprawnych - Łomianki

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego będące w wieku aktywności zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, które odbędzie sie w dniu 22 listopada 2013 roku (piątek) w Łomiankach.

więcej >>>


DELEGACJA GRUZIŃSKA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W dniach 17-18 października 2013 roku gościliśmy przedstawicieli gruzińskiego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Warszawy.

Tematem wiodącym wizyty studyjnej była organizacja różnych form opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepełnosprawnych - Błonie

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego będące w wieku aktywności zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, które odbędzie sie w dniu 8 listopada 2013 roku (piątek) w Błoniu.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepełnosprawnych - Błonie

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego będące w wieku aktywności zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, które odbędzie sie w dniu 28 października 2013 roku (poniedziałek) w Błoniu.

więcej >>>


Spotkanie rekrutacyjne do projektu dla osób niepełnosprawnych - Ożarów Mazowiecki

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego będące w wieku aktywności zawodowej zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, które odbędzie sie w dniu 25 października 2013 roku (piątek) w Ożarowie Mazowieckim.

więcej >>>


Zaproszenie do udziału w projekcie " Aktywni Społecznie"

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz Się Do Nas" zaprasza do udziału w projekcie pt. "Aktywni społecznie  - aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania", "Działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu".

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w Bramkach przy ulicy Północnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 października 2013 roku.

więcej >>>


"Moje życie bez przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

                                                   pn. „Moje życie bez przemocy”

współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, priorytet: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

więcej >>>


Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej

Blisko 200 osób z niepełnosprawnością wystartuje 28.08.2013 w IX Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej. Do pokonania 15 kilometrów trasy, a na niej - liczne zadania. Wszystko po to, aby wspólnie się bawić i pokazać, że choroba nie oznacza rezygnacji z radości życia. Rajd organizowany jest głównie dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, z terenu Mazowsza. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore psychicznie, którym placówki te pomagają funkcjonować w codziennym życiu, wspierając proces usamodzielniania.

więcej >>>


Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

więcej >>>


Zaproszenie dla przedstawicieli NGO!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn.: „Edukacja dla aktywnych – punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację II etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

więcej >>>


PCPR w TVP Warszawa

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reportażu zrealizowanego przez TVP Warszawa z cyklu „Moc Pomocy”, promującego dobre praktyki w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi stosowane w jednostce Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

więcej >>>


Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Bramkach

Dnia 16 listopada 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego na czele ze Starostą Panem Janem Żychlińskim, Wicestarostą Panem Pawłem Białeckim oraz członkowie Zarządu Pani Jolanta Stępniak i Pan Andrzej Wołczyński. Swoją obecnością zaszczycili także Pani Halina Lipke, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej Pan Leszek Chruściński. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach Pan Seweryn Chruściński. Ale przede wszystkim na spotkaniu obecni byli Ci, którzy w swojej codziennej pracy są najbliżej problemów drugiego człowieka – pracownicy DPS, Kierownik ŚDS w Łubcu, Kierownik WTZ w Bramkach, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.

więcej >>>


Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2012r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że przystępuje do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

więcej >>>


Integracja przez informację

 

 

więcej >>>


Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane pomocą dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.


W sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:


• dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
• dla rodzin istniejących - szkolenie uzupełniające,
• dla rodzin zawodowych - szkolenie podnoszące kwalifikacje.


Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezpłatny dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kształci umiejętności w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną.


Planowane terminy szkoleń: wrzesień – grudzień 2012.


Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmowę wstępną z koordynatorem ds. szkoleń Ewą Bargieł; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.

więcej >>>


Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło 170 osób. Tematem przewodnim spotkania były mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012. Biało-czerwone barwy narodowe były widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęła Pani Halina Lipke, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także uczestnicy placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza była organizowana w ramach projektu pt: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński.

więcej >>>


UWAGA!!!

Ważna informacja Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA dotycząca zmian w kryteriach przyjęć do projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III"

więcej >>>


„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

więcej >>>


Internetowe bezpłatne porady prawne w fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową

więcej >>>


Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo

W dniu 16.03.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo organizują spotkania informacyjne dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Spotkania odbędą się o godzinie 10:00 oraz 11:30 w siedzibie Urzędu w Błoniu przy ulicy Grodziskiej 15 w pokoju numer 14.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

więcej >>>


STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"- realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu "STUDENT II".

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu (czytaj) oraz w Oddziałach PFRON.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej >>>


V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

więcej >>>


Podsumowanie projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" - 2011 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło IV edycję projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>>


Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrodę główną – 4000 złotych w konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „pociąg do sztuki” na stacji metra Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

więcej >>>


Ogłoszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku

więcej >>>


II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość w Błoniu.

W sobotni poranek, 15 października br. w Centrum Kultury w Błoniu, odbył się II Festiwal Teatralno-Muzyczny Dajemy Radość. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola Błonie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pan Zenon Reszka Burmistrz Błonia. To również główni sponsorzy imprezy. Patronatem medialnym imprezę objęło: Radio Niepokalanów, Express Wieczorny oraz BIS.

więcej >>>


Spotkania o tematyce pomocy społecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach działań dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, które poprowadził Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS.

więcej >>>


Sport, integracja i unijne szkolenia w Sadowej

20 września br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej odbyła się impreza integracyjno – sportowa Rajd Rowerowy – Sadowa 2011, w której uczestniczyło 220 osób niepełnosprawnych intelektualnie z ośrodków z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ich opiekunów oraz wolontariuszy ze szkół w Łomiankach i Bieniewicach. Impreza została zorganizowana przez stowarzyszenie „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, dofinansowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego – Zachodniego, a honorowy patronat objął Starosta pan Jan Żychliński.

więcej >>>


Niepełnosprawni - pełni pasji

25 sierpnia 2011roku blisko 200 osób z niepełnosprawnością wystartowało w VII Rajdzie Pieszym i Rowerowym Szlakami Puszczy Kampinoskiej organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się Do Nas” w Łubcu. Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński. Patronat medialny objął Express Wieczorny.

więcej >>>


Powiat Warszawski Zachodni został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie

W Katowicach 2 września 2011r. została rozstrzygnięta trzecia edycja konkursu Strona Internetowa bez Barier pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, organizowanego przez Fundację Widzialni. Nagrody za najlepsze serwisy internetowe przyznało jury, w składzie, którego znalazły się m.in. osoby niewidome i niedowidzące. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego został wyróżniony w konkursie.

więcej >>>


CENTRUM DZWONI POMAGA W SZUKANIU PRACY

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI to jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia koncesjonowana agencja pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

-"Celem Centrum DZWONI jest znalezienie dla jak największej liczby niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków posad na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej (ZPCh) oraz w instytucjach publicznych. To trudne zadanie, bo o naszych klientach wciąż jeszcze słyszy się dyskryminującą opinię, że ich miejsce jest w zakładach pracy chronionej. To sprawia, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie wierzą, iż są pełnowartościowymi pracownikami. Centrum DZWONI działa po to, aby pomóc im odnaleźć i wiarę i siły do szukania pracy na otwartym rynku oraz dostarczyć im niezbędnych do tego informacji i narzędzi" - tłumaczy Monika Zakrzewska, szef Centrum DZWONI.

Od października 2010 Centrum DZWONI realizuje specjalny, oparty na pięcioletnich doświadczeniach, autorski program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poszukujących zatrudnienia. Program obejmuje kilka etapów: -indywidualne konsultacje klienta z doradcą zawodowym i psychologiem, -stworzenie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do wykształcenia, stanu zdrowia i oczekiwań klienta, -siedmiodniowe, teoretyczne warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz -dalsze wsparcie psychologiczne i merytoryczne (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) dla osoby, która wyrusza "w drogę po pracę", i - oczywiście - znalezienie dla niej stałej posady.

-"Wszystkich klientów kierujemy również na jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki na konkretnych stanowiskach pracy w warszawskich firmach z takich branż jak: gastronomia i hotelarstwo, ogrodnictwo, handel oraz instytucjach publicznych, np. bibliotekach. To jeden z najważniejszych elementów naszego programu. Warsztaty praktyczne i praktyki dają nam możliwość pełnego poznania predyspozycji zawodowych klienta i pomagają w ustaleniu dla niego ostatecznego miejsca zatrudnienia. Dlatego, choć współpracujemy już z ok. 40 pracodawcami, to wciąż poszukujemy nowych, z nowymi stanowiskami pracy" - tłumaczy Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI.

Do końca czerwca br., do programu Centrum DZWONI przystąpiło już 48 niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków. Wszyscy są po spotkaniach z doradcą i psychologiem, a także warsztatach grupowych. 40 z nich właśnie odbywa zajęcia praktyczne, a kolejnych dziesięciu przygotowuje się do nich. Tymczasem Centrum DZWONI tworzy już kolejne grupy uczestników programu.

-"Zapraszamy do nas osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 18 do 55 lat, które mieszkają na terenie Warszawy lub gmin: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno lub Stare Babice i które szukają dla siebie pierwszej lub kolejnej posady" - tłumaczy Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy Centrum DZWONI.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wydanego przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Obwodową/Wojewódzką Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy wystawionego przez komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które nie mają w orzeczeniach zapisu o niepełnosprawności intelektualnej (upośledzeniu umysłowym) będą poproszone o potwierdzenie rodzaju niepełnosprawności opinią psychologa lub zaświadczeniem wydanym przez lekarzy specjalistów: psychiatrę lub neurologa.

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z p. Katarzyną Rudzką, doradcą zawodowym Centrum DZWONI pod nr tel.: 22 620 30 31, 510 470 931 i umówić się na spotkanie rejestracyjne. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na: www.centrumdzwoni.pl - również w wersji "easy to read" - przystępnej do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania ze specjalistami Centrum oraz warsztaty teoretyczne odbywają się w siedzibie Centrum DZWONI przy ul. Kaczej 21 w Warszawie.

Udział w programie aktywizacji zawodowej Centrum DZWONI jest bezpłatny! Program jest bowiem realizowany jako część Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.), a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Wyróżnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Z okazji 20 lat pomocy społecznej na Mazowszu i przypadającego 21 listopada - Dnia Pracownika socjalnego w dniach 17 - 18 listopada 2010r. odbyła się konferencja pt. "Rola pomocy społecznej w aktywnej integracji na Mazowszu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki". Konferencję organizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Patronat honorowy objęli Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na konferencji Marszałek Województwa Pan Adam Struzik wyróżnił projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2010.

Archiwum aktualnosci

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl